1.
Pokazy filmowe w Parku Żeromskiego w Szczecinie (dalej: „Kino Żeglarskie”) stanowią część programu wydarzeń w ramach finału regat The Tall Ships Races 2017 organizowanego przez Miasto Szczecin.

2.
Organizatorem pokazów „Kino Żeglarskie” jest Andrzej Minkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Dobre Wiatry Andrzej Minkiewicz z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Księcia Bogusława 5B/39, 01-493 Warszawa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: 5431253429, REGON: 200018181,
zwanym dalej Organizatorem.

3.
Pokazy filmowe „Kino Żeglarskie” odbywają się w dniach 4 – 7 sierpnia 2017 roku w namiocie ustawionym w Parku Żeromskiego w Szczecinie.

4.
Pokazy filmowe „Kino Żeglarskie” odbywają w dniach i godzinach opisanych na stronie internetowej wydarzenia pod adresem: www.tallships.szczecin.eu, oraz na stronie www.jachtfilm.pl.

5.
Liczba miejsc na pokazach jest ograniczona i wynosi maksymalnie 200.

6.
Wstęp na wszystkie pokazy „Kina Żeglarskiego” jest bezpłatny.

7.
W pokazach „Kina Żeglarskiego” mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 rok życia. Osoby nieletnie powinny być pod opieką osób dorosłych.

8.
Osoby uczestniczące w pokazach „Kina Żeglarskiego” obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu oraz nie powodujący dyskomfortu innych uczestników pokazów.

9.
Osobom przebywającym na pokazie „Kina Żeglarskiego” zabrania się w szczególności wnoszenia na teren pokazu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi), materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub innych substancji psychotropowych oraz ich spożywania.

10.
Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu, bez podawania uzasadnienia:
a) osobom zachowującym się agresywnie lub osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających lub,
a) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia osób znajdujących się na wydarzeniu.

11.
Służby porządkowe organizatora oraz pracownicy ochrony uprawnieni są do:
• Sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie imprezy masowej,
• Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości i wieku,
• Przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą wymienione w pkt. 9 przedmioty.
• Wezwania do opuszczenia terenu pokazu, osób w przypadku, których stwierdzono brak uprawnień do przebywania na pokazie Kina Żeglarskiego.
• Ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także ochronionego mienia.
• Wezwania do opuszczenia terenu pokazu osób niestosujących się do niniejszego regulaminu a w szczególności osób zakłócających porządek publiczny i uniemożliwiających swoim zachowaniem prawidłowy / spokojny przebieg pokazu.

12.
Czynności wymienione w pkt. 11 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający ludzką godność oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

13.
Każda osoba, która dopuści się wykroczenia lub przestępstwa pociągnięta jest do odpowiedzialności karnej.

14.
Uczestnicy Kina Żeglarskiego mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze wydarzenia na bieżąco. Osoby wchodzące na teren pokazów Kina Żeglarskiego winny akceptować przepisy porządkowe dotyczące tego terenu określone niniejszym regulaminem. Wejście na teren pokazu „Kina Żeglarskiego”, oznacza automatycznie bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.

15.
W związku z tym, że pokazy Kina Żeglarskiego odbywają się na terenie publicznym na tylko częściowo odgrodzonym terenie, Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wiążą ich powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi .

16.
Ze względu na organizację pokazów Kina Żeglarskiego w nietypowej lokalizacji, Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego się wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się warunków pogodowych.

17.
Organizator zastrzega możliwość odwołania lub przerwania pokazów Kina Żeglarskiego w przypadku złych warunków atmosferycznych (np.: prawdopodobieństwo burzy, opady deszczu) lub ze względów bezpieczeństwa.

18.
W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren, na którym odbywają się pokazy Kina Żeglarskiego, zgodnie z poleceniami obsługi.

19.
Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia obiektu.

20.
Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

21.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione publicznie na stronie internetowej www.tallships.szczecin.eu.

22.
W razie wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności między polską i angielską wersją językową, rozstrzygająca będzie polska wersja językowa.