ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Konkursu jest Agencja Dobre Wiatry Andrzej Minkiewicz, a Konkurs jest częścią Festiwalu Filmów Żeglarskich JachtFilm.
 2. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów Festiwalu Filmów Żeglarskich JachtFilm, i nie ma rangi konkursów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami).
 3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

CELE KONKURSU

 1. Promocja amatorskiej twórczości filmowej o tematyce zgodnej z ideą Festiwalu,
 2. Promocja twórczego i zaawansowanego wykorzystywania nowoczesnych urządzeń multimedialnych,
 3. Twórcza konfrontacja filmów związanych z profilem Festiwalu,
 4. Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych dzieł oraz ich twórców.

TEMAT KONKURSU

 1. Do udziału w Konkursie „a morze kręci mnie” można zgłaszać filmy o tematyce żeglarskiej bądź inne marynistyczne w żeglarskim klimacie.
 2. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, wywiad, reportaż).
 3. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. kamera filmowa, telefon komórkowy, aparat fotograficzny.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do osób, które amatorsko zajmują się tworzeniem filmów, udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 2 osoby).
 3. Na konkurs każdy uczestnik lub zespół może przesłać jeden film.
 4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi odpowiednio uczestnik lub grupa uczestników.
 5. W konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, w takim przypadku Karta Zgłoszenia musi zostać podpisana również przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna) autora wraz z Oświadczeniem osoby pełnoletniej.
 6. W przypadku, gdy autorem filmu jest grupa osób, Kartę Zgłoszenia musi podpisać każdy z uczestników.

WARUNKI TECHNICZNE

 1. Czas trwania filmu: maksymalnie 15 minut, łącznie z napisami.
 2. Film musi zawierać napisy początkowe i końcowe, w tym tytuł filmu i autora/ producenta.
 3. Materiał zgłaszany na Konkurs powinien być zarejestrowany, edytowany i wysłany w rozdzielczości nie niższej niż HD.
 4. Nie zalecamy używania mocno kompresujących kodeków ani formatów.
 5. Filmy muszą być zgłoszone on-line w formacie mpg / mp4 / avi.
 6. Do przesłania filmów zalecamy użycie systemów przesyłania plików jak np. Wetransfer, MyAirBridge, lub np. Dropbox.

ZGŁOSZENIA

 1. Materiały konkursowe należy przysyłać droga elektroniczną do dnia 30 września 2019 r. na adres mailowy: konkurs@jachtfilm.pl
 2. Wraz z przesłaniem pliku filmowego należy przesłać:
  • Podpisany skan Formularza Zgłoszeniowego (do pobrania).
  • Zdjęcie (kadr filmu) w wersji cyfrowej (format JPG, rozdzielczość 300 DPI), które będzie ilustracją danego zgłoszenia.
  • Krótki opis filmu (do 10 zdań
 3. Do dnia 15 października 2019 r. wybrani twórcy zostaną powiadomieni za pomocą e-maila/wiadomości SMS podanych na Karcie Zgłoszenia, o przyjęciu ich filmu do Konkursu i prezentacji konkursowej w trakcie Festiwalu JachtFilm.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszonego filmu z powodu jego słabej jakości technicznej, złego formatu, przesłania sprzecznego z ideą Konkursu, wątpliwej wartości artystycznej bądź brakiem posiadania niezbędnych licencji na użytkowanie materiałów w filmie.
 5. Nadesłane filmy będą oceniane przez Komisję, której werdykt jest ostateczny.
 6. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna.

KOMISJA KONKURSOWA

 1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 2. Werdykty Komisji oraz Jury Konkursu są ostateczne i niepodważalne.
 3. Prezentacja konkursowa, uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie VIII Festiwalu Filmów Żeglarskich JachtFilm w Warszawie.

NAGRODY

 1. Jury Konkursu wybierze spośród zgłoszonych i wyselekcjonowanych do konkursu filmów laureata Nagrody Głównej. Zwycięzca otrzyma statuetkę JachtFilm oraz nagrodę rzeczową w postaci udziału w rejsie na żaglowcu Fryderyk Chopin. Rejs na s/y Fryderyk Chopin jest ufundowany przez Partnera Konkursu – firmę 3 Oceans sp. z o.o. Termin rejsu i sposób wykorzystania nagrody jest przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy zwycięzcą Konkursu i Fundatorem Nagrody.
 2. W trakcie Festiwalu zostanie przyznana Nagroda Publiczności. Laureat Nagrody Publiczności otrzyma statuetkę JachtFilm oraz nagrodę rzeczową w postaci udziału w weekendowym rejsie na jachcie Wanda. Rejs na s/y Wanda jest ufundowany przez Partnera Konkursu – Szkołę Żeglarstwa Morka sp. z o.o. Termin rejsu i sposób wykorzystania nagrody jest przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy zwycięzcą Konkursu i Fundatorem Nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, do zmiany ich podziału oraz prawo do nieprzyznania nagrody.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Film konkursowy nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w nim treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 2. Autor, zgłaszając film do udziału w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na jego emisję i reemisję w mediach w ramach promocji Konkursu.
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora.
 4. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć i nagrań, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć i nagrań na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć i nagrań.
 5. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za złamanie przez twórców praw autorskich i naruszenie praw osób trzecich.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
 2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są wzory:
  a. Karta Zgłoszenia do Konkursu,
  b. Oświadczenie – w przypadku uczestnictwa w Konkursie osoby niepełnoletniej.
 3. Funkcję dyrektora konkursu pełni Andrzej Minkiewicz. Głos organizatora Festiwalu Filmów Żeglarskich JachtFilm jest decydujący w sprawach spornych, nieobjętych regulaminem lub wymagających dodatkowej interpretacji.